Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΑΡΘΡΟ Χρήστου Γκουγκουρέλα. Οι κατεδαφίσεις σπιτιών Ελλήνων στη Χειμάρα. Που είσαι Ελλάδα;;;

Οι κατεδαφίσεις σπιτιών Ελλήνων στη Χειμάρα. Που είσαι Ελλάδα;;;

 H 31-10-2017 είναι, ή θα έπρεπε να είναι, μια μέρα στην οποία, δυστυχώς, οφείλουμε να επικεντρωθούμε όλοι! Στη Χειμάρα της Αλβανίας, όπου είναι έντονη η παρουσία του ελληνικού στοιχείου, οι τοπικές αρχές προέβησαν στην κατεδάφιση 19 σπιτιών Ελλήνων, ενσπείροντας θύελλα διαμαρτυριών και προκαλώντας μέγιστο κοινωνικό ζήτημα με σοβαρές πολιτικές και διεθνικές διαστάσεις. Μάλιστα έχουν ήδη προγραμματιστεί οι κατεδαφίσεις άλλων 80 σπιτιών, που ανήκουν κι αυτά σε Έλληνες (!), και βρίσκονται στο κέντρο της πόλης!

‘‘Επίσημη αιτιολόγηση’’ για την επιχείρηση των κατεδαφίσεων, που ανέλαβε να διεκπεραιώσει το Αλβανικό Εθνικό Σώμα των Επιθεωρητών για την Προστασία της Περιοχής, είναι ότι αυτή υλοποιείται με στόχο την ‘‘αστική αναβάθμιση’’ της Χειμάρας, που λαμβάνει χώρα δυνάμει του συγχρηματοδοτούμενου από την Τράπεζα Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe SocialDevelopment Bank - CEB) και την Αλβανική Κυβέρνηση ‘‘προγράμματος για την ανάπτυξη φτωχών αγροτικών κοινοτήτων και τον εκμοντερνισμό αστικών υποδομών’’.

Ωστόσο, καθώς είναι προφανές ότι στα πλαίσια εφαρμογής του άνω προγράμματος ο τρόπος εκτέλεσης των αποφασιζόμενων πρωτοβουλιών ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των αλβανικών αρχών, αυτές οι σωρηδόν κατεδαφίσεις κατοικιών Ελλήνων και η εν γένει ‘‘επίθεση’’ στο περιουσιακό τους status συνιστούν μια ωμή, καθολική προσβολή στα ατομικά δικαιώματα των μελών της ελληνικής μειονότητας, η οποίαστοχοποιείται επιλεκτικά και αδικαιολόγητα, δεδομένου ότι, ένεκα της ‘‘αστικής ανάπλασης’’, κατεδαφίζονται σπίτιαμόνο Ελλήνων. Το γεγονός, επομένως, ότι πολίτες διαφορετικής (από την αλβανική) εθνοτικής καταγωγής μένουν κυριολεκτικά  ανέστιοι και δη με τη χρήση εξαμβλωματικών πρακτικών αποτελεί, πέραν από εξόφθαλμη και έντονη προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Χώρας αυτής, ως υποκειμένων Δικαίου, καιφαλκίδευση του ουσιαστικού νοήματος της Δημοκρατίας και του σκληρού εννοιολογικού πυρήνα του Κράτους Δικαίου.

Οι ενέργειες των αρχών της γειτονικής Χώρας αντίκεινται στη διεθνή έννομη τάξη και η αντίθεση αυτή είναι διπολικά εστιαζόμενη: Αποτελεί και παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων περιουσίας (propertyrights), αλλά και παραβίαση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας (minority rights).

Καταρχήν, εκλαμβάνεται ως απτή περιφρόνηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αν και ηΑλβανία είναι από το 1995 επίσημο μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και το 1996 έχει επικυρώσει την ΕΣΔΑ, καθώς το υποτιθέμενο και επικληθέν από τις αλβανικές αρχές δημόσιο συμφέρον προς πραγματοποίηση των κατεδαφίσεων είναιεννοιολογικά έωλο, προδήλως ατεκμηρίωτο και μονόπλευρα στοχοποιητικόΟι δε κατεδαφίσεις ως μέσο εκπλήρωσης του ‘‘γενικού καλού’’ (ήτοι της ‘‘αστικής ανάπλασης’’) είναι ένα δυσανάλογα επαχθές και πάντως επ’ ουδενί απολύτως αναγκαίο μέτρο σε βάρος των Ελλήνων σε σχέση με την υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, συνιστώντας έτσι κατάφωρη παραβίαση και της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ:

‘‘Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας του παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους.’’  

Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 8§1 της ΕΣΔΑ:

‘‘Κάθε πρόσωπο δικαιούται τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής τουτης κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξει επέμβαση δημοσίας αρχής στην άσκηση του δικαιώματος αυτού, εκτός εάν η επέμβαση αύτη προβλέπεται από το νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, την δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων’’

Από την άλλη πλευρά, στο άρθρο 14 της ΕΣΔΑ με σαφήνεια υπερθεματίζεται: ‘‘Η χρήση των αναγνωριζομένων στην παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.’’

Στην άνω διάταξη, σε συνδυασμό με τη νομικά παρεμφερή του άρθρου 1 του 12ουΠρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αποτυπώνεται σε διαδιεθνικό κείμενο ανώτατης τυπικής ισχύος η θεμελιώδης Αρχή της μη διάκρισης (non discriminationprinciple), επιβάλλεται καθολική απαγόρευση πρακτικών ή μέτρων που εμπεριέχουν τέτοια διάκριση, αλλά και αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά η γενική προστασία όλου του φάσματος των δικαιωμάτων ‘‘εθνοτικών μειονοτήτων’’, όπως είναι βέβαια η ελληνική στη Χειμάρα της Αλβανίας.

Παράλληλα, η γείτονα Χώρα, μετά από μια μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων είναι, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών τον Ιούνιο του 2014, επίσημα υποψήφιο προς ένταξη μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), γεγονός που αυτόματα και αυτοδίκαια συνεπάγεται ότι: α) πρέπει να πληροί και τα 3 θεμελιώδη κριτήρια επιλεξιμότητας(γνωστά και ως Copenhagen criteria). Μάλιστα το πρώτο από αυτά, και απολύτως καθοριστικό, αναφέρεται στην ύπαρξησταθερών θεσμών στο υποψήφιο προς ένταξη κράτος, που εξασφαλίζουν τηΔημοκρατία, το Κράτος Δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των μειονοτήτων.

Και β): πρέπει να ενστερνίζεται και σέβεται ολοκληρωτικά το λεγόμενο‘‘κοινοτικό κεκτημένο’’ (acquiscommunautaire), στο οποίο πρωτίστως περιλαμβάνονται οι συντακτικές πράξεις του ενωσιακού πρωτογενούς δικαίου και οι όλες οι διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει και εφαρμόζει η ΕΕ.

Και υπό αυτήν την οπτική, η συμπεριφορά των αλβανικών αρχών είναι καταδήλως παραβατική. Συγκεκριμένα, τοάρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ) ορίζει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτωνσυμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες», ενώ το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ), που αναφέρεται γενικευμένα στην απαγόρευση κάθε διάκρισης στην ενωσιακή επικράτεια, εντάσσει στο προστατευτικό του πλέγμα και τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής και ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας.

Μάλιστα η κωφεύουσα σ’ όλα τα παραπάνω γειτονική Χώρα στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Ένταξης (Stabilizationand Association Agreement) που έχει συνυπογράψει με την ΕΕ το 2009 έχει αποδεχθεί (στο αρ. 2) να σέβεται τα ατομικά δικαιώματα (που βεβαίως τέτοια είναι και τα περιουσιακά δικαιώματα) όπως αυτά έχουν διακηρυχθεί στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΗΕ), στην ΕΣΔΑ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στον Χάρτη του Παρισιού για μια νέα Ευρώπη.

Πέραν όλων των ανωτέρω, η Αλβανία προέβη σε κακή χρήση της διακριτικής της ευχέρειας και η ‘‘κατά το δοκούν αυτενέργεια’’ της στο προκείμενο ζήτημα έρχεται σε σύγκρουση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Το όμορο κράτος προσχώρησε στις 4-10-1991 στο Διεθνές σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (International covenanton civil and political rights), που έχουν υπογράψει και επικυρώσει και όλες οι χώρες της ΕΕ, και το επικύρωσε στις 4-1-1992.

 Στο άρθρο 17 του Συμφώνου διατυμπανίζεται ότι ‘‘Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και της υπόληψής του. 2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών.’’ ενώ στο αρ. 5 τονίζεται ότι καμία διάταξη του Συμφώνου δεν μπορεί να ερμηνεύεται έτσι ώστε να δίνει δικαίωμα σε κράτος (όπως η Αλβανία), ομάδα ή άτομο να επιδοθεί σε δραστηριότητα ή να τελέσει πράξη που να αποβλέπει στην κατάλυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζει το Σύμφωνο.

Επιπλέον, η Αλβανία υπέγραψε το 1994 (αλλά δεν επικύρωσε ακόμα) τη Διεθνή Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών Διακρίσεων (InternationalConvention on the Elimination of all Forms ofRacial Discrimination), στο άρθρο 5 της οποίας προβλέπεται ότι τα κράτη της Σύμβασης αναλαμβάνουν την υποχρέωση απαγόρευσης και εξάλειψης κάθε φυλετικής διάκρισης, αλλά και εγγυώνται το δικαίωμα καθενός να απολαμβάνει, inter aliaανεξαρτήτως της εθνικής ή εθνολογικής προέλευσης του, το δικαίωμα διακατοχής περιουσίας τόσον ατομικώς όσον και συνεταιρικώς (αρ. 5 περιπτ. V), όσο και το δικαίωμα κατοικίας (αρ. 5 περιπτ. ιιι).

Συν τοις άλλοις, βασικό ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο σε όλα τα ανωτέρω συνιστά η ποσοτικά πολλαπλή προσαγωγή και καταδίκη της γειτονικής χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με ζητήματα προστασίας της ιδιοκτησίας πολιτών και διεξαγωγής δίκαιης δίκης (fair trial). Εν προκειμένω, το απολύτως χαρακτηριστικό δεδομένο είναι ότι το ΕΔΔΑ στα πλαίσια συστηματικής προσέγγισης των παραβιάσεων δικαιωμάτων περιουσίας από την Αλβανία χρησιμοποίησε την υπόθεσηManushaqe Puto και άλλοι κατά Αλβανίας ωςδίκη-πιλότο επί αυτών των θεμάτων και το 2012 θεώρησε την Αλβανία υπεύθυνη για την παραβίαση των άρθρων 13 και 46 της ΕΣΔΑ και του αρ. 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ατομικά περιουσιακά δικαιώματα), καταδικάζοντας για την νομικά τουλάχιστον απαράδεκτη συμπεριφορά να μην προβαίνει σε αποκατάσταση και αποζημίωση των προσώπων που υφίστανται απώλειες στις περιουσίες τους.

Το τραγελαφικό δε όλης της υπόθεσης είναι ότι η ‘‘αστική ανάπλαση’’ της Χειμάρας χρηματοδοτείται κυρίως από την άνω Τράπεζα (CEB) του Συμβουλίου της Ευρώπης (και σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό από την Αλβανική Κυβέρνηση), στην οποία από τις 16-4-1956 συμμετέχει, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και η Ελλάδα και δη με ποσοστό μετοχών που ανέρχεται στο 3%.  Συνεπώς, η Ελλάδα, ως μέτοχος της Τράπεζας αυτής, συγχρηματοδοτεί καλώς ένα ‘‘αναπτυξιακό project’’ στη γειτονική χώρα, το οποίο απρόσμενα κακώς και όλως παραδόξως καταλήγει όχι απλά σε σοβαρή περιφρόνηση αλλά σε απαξιωτικό εξοβελισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων των ομοεθνών μας που ζουν στην Αλβανία!

Έπειτα απ’ όλα τα παραπάνω ανακύπτει η εύλογη αναρώτηση για την σχετική ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας επί του θέματος και πρωτίστως για την επίσημη αντίδραση και θέση της ελληνικής πλευράς. Φρονώ ότι η ενημέρωση είναι ισχνή και η αντίδραση της Πολιτείας (δηλώσεις ΥΠΕΞ, κ. Κοτζιά), αν μη τι άλλο, αναιμική (!), γεγονός που σηματοδοτεί την μεγάλη ανάγκη μιας μεγάλης αλλαγής στη ρότα του Ελληνισμού. Χρειαζόμαστε άμεσα και επειγόντως, πριν είναι πολύ αργά, αποκατάσταση του τρωθέντος, κυρίως από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά, διεθνούς κύρους της χώρας, καλά σχεδιασμένη, δυναμική και στοχευμένη στρατηγική θέσεων και διεκδικήσεων εξωτερικής πολιτικής, μα πάνω από όλαανθρώπους με γνώση της διεθνούς θεματολογίας και πολιτικούς με σθένος και ψυχή που μαχητικά να αξιώνουν την υλοποίηση είτε των δικαίων είτε των συμφερόντων της Ελλάδας στα διεθνή fora. Μόνο έτσι το αγωνιώδες ερώτημα ‘‘Που είσαι Ελλάδα;;;’’, το οποίο προφανώς αναδύεται αυθόρμητα στη σκέψη κάθε Έλληνα, που μαθαίνει για όλα τα παραπάνω, θα μετουσιωθεί στη ρήση εθνικής αυτοπεποίθησης και αξιοπρέπειας ‘‘Είμαστε μια δυνατή (και στο Εξωτερικό) Ελλάδα’’.

Κατερίνη, 17-11-2017

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


LLM IN INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW


LLM IN EUROPEAN LAW

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2017

44 χρόνια μετά την εξέγερση του πολυτεχνείου  για ψωμί- παιδεία-ελευθερία , 44 χρόνια μετά την εξέγερση ενάντια στην ξενοκίνητη και «εσωκίνητη» χούντα, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα για αντιστροφή της ήττας, για τη νίκη, έξω από μνημόνια και επιτροπείες. Να  συνεχίσουμε τους αγώνες για τη δημοκρατία και για την υπεράσπιση της εργασίας, των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων  για:
ΨΩΜΙ
•για όλα τα παιδιά που μέσα στα μνημόνια και στις πολιτικές λιτότητας το στερήθηκαν.
•για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους της μαύρης και απλήρωτης εργασίας, των ελαστικών μορφών εργασίας γενικότερα, για  τους νέους και τις νέες που πολλοί δεν το βρήκαν στη χώρα τους, αλλά στην ξενιτιά. Ο Αγώνας για εργασία και «ψωμί» για τους ξενιτεμένους και εκδιωγμένους, για τους ανέργους των μνημονίων είναι το «Πολυτεχνείο» του καιρού μας.
•για να σταματήσουν τα γηρατειά να «ζυγίζουν» την τροφή με τα φάρμακα, ώστε να βγει  ο μήνας.
ΠΑΙΔΕΙΑ
•για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς σε μια 14χρονη υποχρεωτική δωρεάν εκπαίδευση στο Δημόσιο σχολείο. Ένα σχολείο που θα έχει όλους τους αναγκαίους εκπαιδευτικούς με αξιοπρεπείς μισθούς, με εργασία σταθερή και μόνιμη χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας και  κουτσουρεμένα δικαιώματα.
•για αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την έρευνα, για τους χιλιάδες νέους επιστήμονες ώστε να εργαστούν στον τόπο τους και να μην ξενιτεύονται, στερούμενη έτσι η χώρα μας την πολύτιμη γνώση τους και την επιστημονική προσφορά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
•για συλλογικές  συμβάσεις με ελεύθερες διαπραγματεύσεις
•για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο που με τις «σύγχρονες» μορφές «απασχόλησης» έχει βαθύνει, πηγαίνοντας τα εργατικά δικαιώματα έναν  και πλέον αιώνα πίσω
•για ίσα δικαιώματα σε όλους, με σεβασμό  και κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που ζουν στην ελληνική επικράτεια.
Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστική Αριστεράς υπερασπίζουμε τις κατακτήσεις μας, η μνήμη και η τιμή για το «πολυτεχνείο» περνά και μέσα από τους αγώνες για τη δικαίωση των διεκδικήσεων μας:
•Δεκατετράχρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.
•Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο και δωρεάν Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά 4-6 χρονών.
•Δημοκρατικό Σχολείο για όλα τα παιδιά και με όλους τους Εκπαιδευτικούς.
• Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές.
•Αύξηση των δαπανών για την παιδεία.
•Ένταξη στις σχολικές μονάδες όλων των προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων με παράλληλη λειτουργία τμημάτων υποδοχής.
•Αυξήσεις στους μισθούς ώστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας.
•Ούτε τα όρια συνταξιοδότησης ούτε το ύψος των συντάξεων αποτελούν για μας γεγονός τελεσίδικο. Η ανατροπή των συγκεκριμένων διατάξεων και ρυθμίσεων αποτελεί προτεραιότητα στις διεκδικήσεις και στον αγώνα μας.
•ΟΧΙ στα μνημόνια και στις  νεοφιλελεύθερες και «αγοραίες» εμπνεύσεις- οδηγίες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ
Ο δρόμος του αγώνα για δημοκρατία, για τα δικαιώματα στην εργασία, για παιδεία και  υγεία για όλο τον λαό , για έναν καλύτερο και δίκαιο κόσμο δεν έχει γυρισμό. Το «παρελθόν» που ταλάνισε τον τόπο θα το αφήσουμε οριστικά πίσω,  οι διεκδικήσεις, οι αγώνες για  λύση των  προβλημάτων, το «ψωμί- παιδεία- ελευθερία»  του «Αη Λαού»  είναι η ιστορία μας, είναι το δικό μας μέλλον.  
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ  ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Ό δρόμος αυτός δεν τελειώνει, δεν έχει αλλαγή, όσο γυρεύεις
να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, εκείνους πού έφυγαν
εκείνους πού χάθηκαν μέσα στον ύπνο τους πελαγίσιους τάφους,
ό δρόμος δεν έχει αλλαγή˙ κράτησα τη ζωή μου.
.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι αυτά που κάνουμε αλλά και γι αυτά που δεν κάνουμε!!

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των βροχοπτώσεων  χθες  και σήμερα έπληξαν και τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, όχι μόνο τις παραλίες, τον κάμπο ,το επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και  τους οικισμούς με πλημμύρες κατοικιών, καταστημάτων, έλλειψη υδροδότησης και ηλεκτροδότησης .                                                                                                                                  Σε ατελείωτη λίμνη μετατράπηκε ο Βαρικός  Λιτοχώρου,   πλημμύρισαν  όλες  οι Δημοτικές και Τοπικές  κοινότητες του Δήμου μας.   Χάθηκαν  περιουσίες  ανθρώπων κάτω από την λάσπη. Συναγερμός σήμανε για την δημόσια υγεία με τα σοβαρά προβλήματα   γαστρεντερίτιδας  που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Λιτοχώρου  λόγω ακαταλληλότητας του νερού.        Η κατάσταση στον Δήμο μας είναι τραγική και δεν οφείλεται μόνο  στα έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά οφείλεται  κυρίως στην έλλειψη  ουσιαστικών έργων υποδομής και αποτελεσματικού σχεδιασμού   για την αντιμετώπισή τους!  Η ευθύνη είναι διαχρονική και φτάνει έως τη σημερινή   Δημοτική αρχή .  Αναπλάσεις και έργα βιτρίνας, οράματα και εμμονές,  ανυπαρξία ιεράρχησης των αναγκών,  αδράνεια  και απαξίωση  χαρακτηρίζουν την τριετή της πορεία. Ο Δήμος  μας έχει ανάγκη από ουσιαστικά έργα υποδομής,  έργα αντιπλημμυρικά, έργα στην ύδρευση με εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης ,με αλλαγή των φίλτρων των διυλιστηρίων, μεταφορά του νερού με κλειστούς αγωγούς  και αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου όπου υπάρχουν. Τεράστια  ζητήματα στο αποχετευτικό δίκτυο ,στην καθαριότητα ,στην άρδευση. Επιβάλλεται   βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές  και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας  καθώς  και  στο οδικό δίκτυο.   Γι αυτά τα έργα θα πρέπει να προτάσσονται  μελέτες  και να τίθενται σωστές εκ προοιμίου  προτεραιότητες . Ας μην απεμπολούμε εύκολα τις ευθύνες  χρησιμοποιώντας  τη λέξη «Θεομηνία» γιατί  πρωτίστως η ευθύνη βαραίνει τις ανθρώπινες  ελλείψεις  και παραλείψεις . Αιτία ελομένου  Θεός αναίτιος - Ο Θεός  δεν έχει  ευθύνη για τις  πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία  επιλογής .

                                                                                                                                   

                                                                                        Για  τον Συνδυασμό Ευθύνης
                                                                                       Μόχλα  Φαρμάκη  Ευαγγελία

                                                                                   
                    

Αναβαλεται η προγραμματισμενη για το Λιτοχωρο εκδηλωση της Κυριακης με αφορμη τη παγκοσμια ημερα κατα της κακοποιησης του Παιδιου.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ 17-11 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου ανακοινώνεται ότι λόγω της θεομηνίας όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και αύριο Παρασκευή 17/11 σε όλο τον Δήμο.  Επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί η αυριανή τελετή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κας  ΜΑΡΟΥΠΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΟΥ Ι ΝΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΛΙΓΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ.

ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 1 ΕΩΣ 2 ΩΡΩΝ Η ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

ΩΣΤΟΣΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗ, ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΣΗ.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Κλειστά τα σχολεια σημερα στον Δημο Διου Ολυμπου

O ΔHMOΣ ΔIOY - OΛYMΠOY ANAKOINΩNEI OTI TO ΣYNOΛO TΩN ΣXOΛEIΩN ΠPΩTOBAΘMIAΣ KAI ΔEYEPOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ, OΠΩΣ EΠIΣHΣ TA NHΠIAΓΩΓIA KAI OI ΠAIΔIKOI ΣTAΘMOI ΔE ΘA ΛEITOYPΓHΣOYN ΣHMEPA 16 NOEMBPIOY 2017 ΛOΓΩ AKPAIΩN KAIPIKΩN
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο Ερντογάν «αρπάζει» την Tesla από την Ελλάδα?


Προσπαθώντας να μεταπείσει την όποια διάθεση έχει ο Mr. Tesla για κατασκευή εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας έσπευσε να συναντηθεί με τον Elon Musk τάζοντας του «γη και ύδωρ»… Συνεχίστε εδω

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ TESLA ΣΤΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ?? ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ???
Τάκης Τρακουσέλλης   

 Θα έρθει Ελλάδα η Tesla;

Οπως έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό, η Αμερικανική εταιρεία καλοβλέπει τη χώρα μας. Ο Ιδιοκτήτης της εταιρείας Elon Musk δηλώνει λάτρης της Ελλάδας και του λαού της, ενώ -έστω και με προσπάθεια- βλέπει και επενδυτικές ευκαιρίες, εκτός από γαλάζιες θάλασσες και τοπία. Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου εδώ

META TO ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗ ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TESLA ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ??

ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ ΕΝΩ ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΤΙ!

ΑΣ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ!

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Ευχαριστήριο του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου & Λυκείου Κατερίνης


To Eνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κατερίνης ευχαριστεί θερμά τη Γραμματική Σκούπρα, για την ευγενική προσφορά της σε ανακυκλώσιμα καπάκια!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.

[opb][op23]

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΘΕΑΤΡΟ ΜΩ – ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Καρπός συλλογικής εστίας καλλιτεχνικής δημιουργίας
Η ανησυχία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η συλλογική πνευματική έκφραση που πρεσβεύει η ομάδα του θεάτρου Μω αποτελούν το χώρο όπου οι Ετεροτοπίες βρίσκουν φιλόξενο τόπο, όπου μετουσιώνουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού για το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2017, υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Γιάννη Ευθυμιάδη.
Συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και αφήγησης, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων δημιουργούν ένα σημείο αναφοράς και αλλάζουν το κλίμα των καλλιτεχνικών δρώμενων στην Κατερίνη, δίνοντας προτάσεις ψυχαγωγίας στο κοινό της. Αυτή η εστία καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι το ζητούμενο και η συνεκτική ιδέα για τις Ετεροτοπίες, με στόχο την πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση.
Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

ΣΑ 11.11 ΩΡΑ 21:00 | ΘΕΑΤΡΟ | ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ
Σε εμάς, τα θύματα της κρίσης και του μνημονίου, που θυσιάσαμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας για χάρη της πατρίδας, απευθύνεται ο Σωκράτης και μας υπενθυμίζει «Δικιά σας η πατρίδα, μα τίποτα δικό σας μέσα σ’ αφτήνε: χωράφια και παλάτια, καράβια και χρήμα, Θεοί κι εξουσία, σκέψη και θέληση – όλα ξένα!» Οι παραβάτες της σκηνής  επιχειρούν με αυτή την παράσταση μια βαθιά πολιτική πράξη. Με απόλυτο σεβασμό προς το μεγάλο ποιητή  και με στόχο αυτό το εγχείρημα  να μη χάσει τίποτα από τη σαφήνεια της κριτικής και του μηνύματος. Η σκηνοθεσία είναι της Βάνας Βουρτσάκη

ΣΑ  18.11 ΩΡΑ 21:00 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ | ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟ
Η μουσική ομάδα "Ηλιοδρόμιο" δημιουργήθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη. Είναι καρπός δημιουργικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του "Εργαστηρίου Ποιητικής" του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Ηλιοδρόμιο δημιουργεί τον δικό του μουσικό τόπο συνθέτοντας μουσική, γράφοντας στίχους και μελοποιώντας ποίηση, έχοντας πάντα ως αφετηρία την ελληνική παραδοσιακή και λαϊκή μουσική αλλά και τις μουσικές της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

ΤΕ  22.11 ΩΡΑ  20:00 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Οι εκδόσεις Πνοή και το θέατρο Μω - Ετεροτοπίες σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Μάγδας Παπαδημητρίου-Σαμοθράκη «Στο κόκκινο τ' ουρανού».

ΠA 24 & ΣΑ 25.11 ΩΡΑ 21:00 | ANILINE DANCETHEATRE | XXXY
Η ομάδα Aniline Dancetheatre παρουσιάζει το ντουέτο XXXY. Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τα χρωμοσώματα xx και xy, που διαφοροποιούν και καθορίζουν το φύλο. Δύο άνθρωποι, δύο σώματα. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ένας χορός. Γεννιούνται, κινούνται, αλληλεπιδρούν. Όμοια και διαφορετικά ταυτόχρονα. Συναντιούνται, μπαίνουν το ένα στο χώρο του άλλου. Χορεύουν. Η χορογραφία και εκτέλεση  είναι του Αλέξανδρου Γκουντινάκη και της Νατάσσας Αραμπατζή.

ΠΑ 1.12 ΩΡΑ 20:00 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το Kέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου με την συμμετοχή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο καλλιτέχνης» του Βαγγέλη Ντελή.

ΠΑ 2 & ΣΑ 3. 12 ΩΡΑ 21:00 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ | OPERA CHAOTIQUE
Οι OPERA CHAOTIQUE, με την νέα τους παράσταση, αποτίνουν φόρο τιμής στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Όχι μόνο στις επώνυμες αλλά και στις καθημερινές, στις γυναίκες της διπλανής πόρτας, στη γειτόνισσα, την σύζυγο, την ερωμένη… Όλες άλλαξαν τον κόσμο με τον τρόπο τους, την στάση και τον αγώνα τους, με τα όχι που είπαν και κυρίως με τα ναι που δεν είπαν ποτέ!!! Σε μια μετα-σουρεαλιστική χιουμοριστική ή όχι παράσταση. Φωνή, Αφήγηση και Πιάνο ο George Tziouvaras (Tenorman), Ντραμς ο Chris Koutsogiannis (Voodoo Drummer), ενώ η παράσταση θα πλαισιωθεί με προσκεκλημένους καλλιτέχνες της πόλης μας.

ΤΡ 26.12 ΩΡΑ 11:30 | ΑΝΘΗ ΘΑΝΟΥ: «ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ»
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα αφήγησης αντλείται από τις παραδόσεις τα ήθη και έθιμα του λαού μας και διανθίζεται με κάλαντα και ευχές από όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα ταξίδι μέσα από το οποίο θα γνωρίσουν τις παραδόσεις από διάφορα μέρη της χώρας μας. Μαζί με την Ανθή Θάνου στο τραγούδι και τη μουσική ο Αλέξης Μακρής.

ΤΕ 27.12 ΩΡΑ: 21.00 | ΘΕΑΤΡΟ | OFF ART
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΝ ΜΠΕΝΕΤ
H OFF ART σε συνεργασία με την Aντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας και το θέατρο EΠΙΚΕΝΤΡΟ παρουσιάζουν τον μονόλογο του Άλλαν Μπένετ -«Η ευκαιρία της ζωής της» (Her big chance) ,έναν από τους μονολόγους του έργου του “TALKING HEADS”. Μια κωμωδία –σάτιρα, με λεπτό αγγλικό χιούμορ, για την κινηματογραφική σόου-μπιζ, καθώς η Λέσλυ μας μεταφέρει στα παρασκήνια των πλατώ. Σκηνοθεσία - δραματουργική επεξεργασία: Βασίλης Νανάκης, Ερμηνεία: Ρούλα Καραφέρη.

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΜΩ
Το θέατρο Μω παρουσιάζει συγχρόνως τις δικές του παραγωγές:
«Ο μικρός ιππότης Τρενκ», βασισμένο στο μυθιστόρημα της Kirsten Boie, σε μετάφραση, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία: Κοσμά Χατζηιωαννίδη. στις 5,12,19 και 26 Νοεμβρίου ώρα 11:30. Με κεντρικό άξονα την ζωή του μικρού Τρενκ αναδεικνύονται οι κοινωνικές συγκρούσεις, που φτάνουν μέχρι και τις μέρες μας. Μια σπαρταριστή κωμωδία, με εναλλαγές ρόλων και σκηνικών και με ερεθίσματα που διεγείρουν τη φαντασία των παιδιών, καθώς το έργο έχει το στοιχείο “θέατρο μέσα στο θέατρο”.
 «Ο Φιάκας», μια κοινωνική σάτιρα του Δημοσθένη Μισιτζή, όπου ο πρωταγωνιστής αγωνίζεται για την καλοπέραση, αλλάζει επαγγέλματα, ελίσσεται, γοητεύει με τον θεατρινισμό του και συγκινεί αθώους και αφελείς, θύματα της κατεργαριάς του, αποτελεί την τελευταία παραγωγή του θεάτρου Μω, κάνοντας πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου.

Με το πλούσιο πρόγραμμά του το Θέατρο Μω επιθυμεί να αποτελέσει ένα σημείο καλλιτεχνικής συνάντησης και έκφρασης, σε έναν χώρο που είναι ανοιχτός σε συνεργασίες και ήδη φιλοξενεί την Φωτογραφική Ομάδα του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών Κατερίνης και τον Σύλλογο Φίλων Τεχνών ΕΑΡ, καθώς και άλλες θεατρικές σκηνές, κάνοντας βίωμα την εξωστρέφεια και την καλλιτεχνική συναλλαγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΜΩ
Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 15 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 23510 7622

theatromo@gmail.com

ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΆρχισαν στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους οι καθιερωμένες Εσπερινές Ομιλίες, που εδώ και δεκαετίες πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως Κατερίνης.
Εφέτος οι Εσπερινές Ομιλίες αφορούν σύγχρονες μορφές της Εκκλησίας μας.Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου ομιλητής ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, με θέμα «Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ο άνθρωπος του Θεού».
Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε Ιερατική Σύναξη, στην οποία ο Σεβασμιώτατος μίλησε με θέμα «Η ποιμαντική ευθύνη του ιερέα και οι σύγχρονες προκλήσεις». Μετά την ομιλία, ακολούθησε διάλογος με τους κληρικούς.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος ευχαρίστησε τον προσκεκλημένο Αρχιερέα, τονίζοντας τους πνευματικούς δεσμούς που διατηρεί με τον Σεβασμιώτατο Προκάτοχό του, Γέροντα Μητροπολίτη κ. Αγαθόνικο, κάτι που τον έχει καταστήσει οικείο σε πολλούς κληρικούς και άλλα πρόσωπα στην Κατερίνη και σε ολόκληρη την Πιερία. 
[opb][op10]

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α
Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η !

Άρχισαν οι συμμετοχές για τη μονοήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου. Τα Γιάννενα ως ιστορική πόλη έχουν πολλά αξιοθέατα... και θα υπάρξει πιθανόν και μία στάση στο Μέτσοβο....
Το κόστος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει τη μετακίνηση με λεωφορείο. Δηλώσεις στα μέλη του Δ.Σ. έγκαιρα και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου!
Πάρτε μαζί σας τους φίλους σας και την καλή σας διάθεση... γιατί ως γνωστόν περνάμε ωραία, όπως περάσαμε και στα Γρεβενά.
Παρακαλούμε διαδώστε αυτό το μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο… Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!
Παρακαλούμε ενημερώστε Λιτοχωρίτες/τισες και φίλους/ες.
Ο Πρόεδρος, Κάκκαλος Θεόδωρος - κιν.: 6974 - 809 003
Η Γεν. Γραμματέας, Καναβούρα Ελένη - κιν.: 6944 - 313 470
[opb][op9]