Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Η υπηρεσία καθαριότητας, έρμαιο των προεκλογικών σκοπιμοτήτων 

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή μερίμνησαν από τον Απρίλιο, για την σωστή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, εισάγοντας θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (40 εργάτες και οδηγοί) για τις ανάγκες του θέρους.

Είναι δεδομένη η αδυναμία του Δήμου να αντεπεξέλθει στην αποκομιδή των απορριμμάτων με το μόνιμο προσωπικό και για το λόγο αυτό κάθε έτος ενισχύεται η υπηρεσίας καθαριότητας με έκτακτο.

Ωστόσο, προφανώς για να εξυπηρετηθούν πολιτικά προεκλογικά «παιχνίδια», στη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε την πρόσληψη του απαραίτητου, για την εύρρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, προσωπικού.

Η παρούσα κατάσταση της υπηρεσίας καθαριότητας δεν αποτελεί ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αλλά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολούθει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2019.


Λιτόχωρο, 7 Ιουνίου 2019.-
Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης
Αριθμός Απόφασης 112/2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθ. 7ης /25-04-2019
Κατεπείγουσα  συνεδρίασης του Δ.Σ.
Δήμου Δίου -  Ολύμπου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Στην  Λιτόχωρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00  συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου - Ολύμπου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ 7148/25-04-2019 τηλεφωνική πρόσκληση τoυ Προέδρου που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι στις 26 Απριλίου 2019 ξεκινά η εκλογική απαγόρευση λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα με παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17), οι παρακάτω αναφερόμενοι:

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος                       
12
Κουρίτα Αικατερίνη
1.
Αγαθαγγελίδης Κυριάκος
2
Πούλιος Ιωάννης                    
 13
  Γρεβενίτης Ευάγγελος
2.
  Βακουφτσή Ειρήνη
3
Σαλιώρα   Ελένη     
 14
Ρεμπατσιός Αριστείδης
3.
  Γουλάρας Δημήτριος
4
Φόλιος Διονύσιος
 15
Φωτίου  Αικατερίνη        
4.
  Πουρλιώτης Διονύσιος
5
Καλαϊτζής   Αθανάσιος   
 16
Κρεμέτης Μιχαήλ
5.
  Ζτάνης Γεώργιος
6
  Χαρέλας Σταύρος
 17
  Μπαμπανίκας Νικόλαος
 6.
  Μόχλα  Ευαγγελία    
7
  Σιώκας Θεόδωρος


 7.
  Λαπάτσης Νικόλαος
8
  Γαλάνης Αστέριος


8.
  Λάππας Νικόλαος        
9
  Βροχαρίδης Βασίλειος     


9.
 Δημητριάδης Κων/νος
10
  Νούλα Σοφία


10.
 Γιάννακα    Ελένη
11
 Τσιμήτρη  ΜαρίαΟι οποίοι δεν προσήλθαν

  αν και κλήθηκαν νόμιμα
Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννακα Ελένη  παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του    1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητριάδης Κων/νος  παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  1ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά και το 52ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λάππας Νικόλαος  παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά και το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαπάτσης Νικόλαος  παρουσιάσθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά και το 44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος Κρεμέτης Μιχαήλ  αποχώρησε από την συνεδρίαση  μετά και το 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης. Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι Καλαϊτζής Αθανάσιος & Φόλιος Διονύσιος αποχώρησαν από την συνεδρίαση  μετά και το 33ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης. Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι Γαλάνης Αστέριος, Νούλα Σοφία και Βροχαρίδης Βασίλειος  αποχώρησαν από την συνεδρίαση  μετά και το 44ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης. Ο  Δημοτικός  Σύμβουλοι  Γρεβενίτης Ευάγγελος αποχώρησε από την συνεδρίαση  μετά και το 52ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης.  Η  Δημοτική  Σύμβουλος Κουρίτα Αικατερίνη   αποχώρησε από την συνεδρίαση  μετά και το 67ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης.
Δεν παρουσιάσθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι της Δ.Κ.  Πλαταμώνα Μπόζας Στέλιος, Λιτοχώρου  Γκρίνια Μαρία, Καρίτσας Τζικακόλιας Γεώργιος και Λεπτοκαρυάς Κατσιούλας Χρήστος της Τ.Κ.,  Δίου Τσακνάκης Κων/νος,  Σκοτίνας Στύλος Αθανάσιος, Βροντούς Τζιάφα Παναγιώτα,  Αγ. Σπυρίδωνα Γκρίνιας Ηλίας, Ν. Εφέσου Κουτσιμάνης Χαράλαμπος, Κον/σας Νάτσιου Παρασκευή, Πόρων Μπουζιώτα Μαρία και Ν. Παντελεήμονα  Νταντής Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Μπατζικώστας Δημήτριος  για την τήρηση των πρακτικών.
Με την παρουσία του Δημάρχου κ. Κων/νου Δημόπουλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,  διότι στις 26 Απριλίου 2019 ξεκινά η εκλογική απαγόρευση λήψης Αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το  κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Μετά την ανάγνωση του τέταρτου  (4ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον  Αντιδήμαρχο  Χαρέλα Σταύρο, ο οποίος  είπε:
Έχοντας υπόψη:
1.Tις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου κατά την τουριστική περίοδο, για την  εξασφάλιση ενός λίαν ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας και την εκτέλεση του έργου κυρίως της αποκομιδής των απορριμμάτων.
2.Tο γεγονός ότι υφίσταται ελάχιστο μόνιμο προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
3.Την Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας  μόνο δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των Προσωρινών Πινάκων Διοριστέων της 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του ν.4210/2013, ενώ ο Δήμος μέσω της ανωτέρω προκήρυξης αιτήθηκε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας τριάντα τριών (33) ατόμων, καθώς οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμούν την πρόσληψη τους και αναμένουν να ειδοποιηθούν μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων διοριστέων από το Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διοριστούν στο Δήμο.
4.Την εκτίμηση των στελεχών του Α.Σ.Ε.Π. για το χρόνο έκδοσης των οριστικών πινάκων, πιθανώς στα τέλη Μαϊου.
5.Το γεγονός ότι οι δίμηνες συμβάσεις του Δήμου (3 Οδηγοί Απορ/φορου και 8 Συνοδοί Απορ/φορου) λήγουν στις 04/06/2019. 
Προτείνουμε να προχωρήσει ο Δήμος στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, βάσει των διατάξεων  του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως ισχύει, με τις παρακάτω ειδικότητες:
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
9
Δύο(2) μήνες
2
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου(JCB)
1
Δύο(2) μήνες
3
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας(Συνοδοί απορριμματοφόρου)
30
Δύο(2) μήνες

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007(Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα(12) μηνών.
-Το προσωπικό αυτό υπόκειται στους περιορισμούς των άρθρ. 5 και 6 του π.δ.164/04 και κατά συνέπεια η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων του στο Δήμο, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες και θα πρέπει να έχει παρέλθει τρίμηνο από την λήξη της τελευταίας σύμβασης που είχε με το Δήμο.
-Η πρόσληψη του προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006(ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
-Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εξαιρείται των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού από τα οριζόμενα του ν.2190/1994, όπως ισχύει.
Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2019 και από τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
Κ.Α.20.6041  -  Κ.Α.20.6054
Τον λόγο πήραν σχεδόν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και πρότειναν  να μην προχωρήσει ο Δήμος στην πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού διότι βρισκόμαστε λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές και θα είναι πρόκληση μια τέτοια ενέργεια.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του εισηγητή και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου – Ολύμπου διότι βρισκόμαστε λίγο πριν τις Δημοτικές εκλογές και θα είναι πρόκληση μια τέτοια ενέργεια.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Πούλιος Ιωάννης, Σαλιώρα Ελένη, Χαρέλας Σταύρος, Σιώκας Θεόδωρος, Τσιμήτρη Μαρία, Γρεβενίτης Ευάγγελος Φωτίου Αικατερίνη, Μπαμπανίκας Νικόλαος και Παπαμιχαήλ Αθανάσιος οι οποίοι πρότειναν να προβεί ο Δήμος στην πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2019
Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής :
    Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη 
     υπογραφή                                                                   υπογραφή   
                                
                                   Ακριβές απόσπασμα
Λιτόχωρο  30-05-2019
Ο Πρόεδρος


Παπαμιχαήλ Αθανάσιος


ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.


ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΡΙΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΑΤΙΑ ΣΤΟ OPEN ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2019


Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Λιτοχώρου συμμετείχε με επιτυχία στο OPEN Τριεθνές Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης 2019 της Κεντροδυτικής Μακεδονίας (Γ' Ένωση) για αγόρια και κορίτσια 12, 14 και 16 ετών. Οι αγώνες διεξήχθησαν από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου 2019 στην Πτολεμαϊδα.
Συγκεκριμένα στην κατηγορία Κορίτσια 12 ετών η αθλήτρια του συλλόγου Καλαϊτζή Κάτια κέρδισε το κύπελλο καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση.
Ως Όμιλος Αντισφαίρισης θα θέλαμε να συγχαρούμε την αθλήτρια για την επίδοσή της καθώς και τους γονείς και τον προπονητή της για τη στήριξη που της παρέχουν.
Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές του Ομίλου μας ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ipap.gr

Σύνθεση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου “Ιωάννης Σακελλαρίδης”
Μετά τις εκλογές της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου “Ιωάννης Σακελλαρίδης”, που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, την  Τετάρτη  5 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη συνεδρίαση των νέων μελών του Δ.Σ. και έγινε η ανάθεση των καθηκόντων σύμφωνα με το καταστατικό. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει όπως παρακάτω:
                                                                        

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χρυσικός
Αντιπρόεδρος και Ταμίας : Δημήτριος Ζησκάτας
Γεν.Γραμματέας και ‘Εφορος Τύπου, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων: Βασιλική Μπελέμη
‘Εφοροι Τετράφωνου Τμήματος: Μελπομένη Κουτσιμανή και Γρηγόριος Αδαμόπουλος
‘Εφοροι Παιδικού Τμήματος: Λουΐζα Γκανάτσιου και Ολυμπία  Δουλτσίνου
‘Εφοροι Τμήματος Καντάδας: Γρηγόριος Αδαμόπουλος και Βασίλειος Ευγενής
‘Εφορος Τράπεζας Αίματος: Βασίλειος  Ευγενής
‘Εφορος Υλικού και Ενδυμασιών: Ελευθερία Φρασιόλα

                                                  Για το Δ.Σ.


 Γεν. Γραμματέας                                                                                              Πρόεδρος
                                                                              Τ. Σ.
         
            Τ.Υ.                                                                                                                 Τ.Υ.


Βασιλική Μπελέμη                                                                                    Παναγιώτης  Χρυσικός     

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.


ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Η αναχώρηση των μαθητών    που θα πάρουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις  σχολ. Έτους 2018-19 προς το Εξεταστικό κέντρο του ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς θα γίνεται στις 7.30π.μ από το ΚΤΕΛ Λιτοχώρου και η επιστροφή από το ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς στις 12.30μ.μ.                        

Από τη διεύθυνση

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

22 Μαΐου – 17 Ιουνίου και 25 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου του 2019, οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής και Μετεγγραφής στα ΕΠΑ.Λ.


Εγγραφές Σχ. Έτους 2019 – 20:
22 Μαΐου – 17 Ιουνίου και 25 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου του 2019, οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής και Μετεγγραφής στα ΕΠΑ.Λ.

Μήνυμα του Αστέριου Φαρμάκη, επικεφαλής του συνδυασμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» Δ. ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ για τη στάση στο β’ γύρο των δημοτικών εκλογών
Ευχαριστούμε τους συνδημότες που μας ψήφισαν στις Δημοτικές Εκλογές της 26ηςΜαΐου. Είμαι περήφανος τόσο για τους ψηφοφόρους όσο και για τα μέλη του συνδυασμού μας. Είναι άνθρωποι με ελεύθερη σκέψη και κρίση,που ξεπέρασαν την πόλωση και τις κομματικές αγκυλώσεις για να αναδείξουν μια διαφορετική πρόταση για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου.
Η λογική της λειτουργίας του συνδυασμού μας «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» μας καθοδηγεί στο να προτείνουμε τους συνδημότες μας να ψηφίσουν στον β’ γύρο των δημοτικών εκλογών κατά συνείδηση απαντώντας στο ερώτημα ποιο πρόσωπο πιστεύουν ότι ως Δήμαρχος μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και την ενότητα στον Δήμο μας.

Όποιος Δήμαρχος κι αν εκλεγεί, θα μας βρει σύμμαχο στις αποφάσεις που παίρνονται με γνώμονα το καλό του Δήμου μας και σφοδρό αντίπαλο στις περιπτώσεις που το συμφέρον του τόπου μας δεν αποτελεί την αποκλειστική προτεραιότητα. Τα μέλη του συνδυασμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε να είμαστε μια δημοκρατική και έντιμη φωνή στη νέα τετραετία του Δημοτικού Συμβουλίου θωρακίζοντας τη Διαφάνεια, την Τοπική Ανάπτυξη και την Αξιοκρατία στον Δήμο μας.
Αστέριος Φαρμάκης
Επικεφαλής του συνδυασμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» Δ. ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

''Κατάθεση Στεφάνου από τη Διασωστική Ομάδα Πιερίας για την Επέτειο μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου''

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Κατερίνης εκδηλώσεις μνήμης στο πλαίσιο της 100ης επετείου μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Μετά την ολοκλήρωση της επιμνημόσυνης δέηση στον Ιερό Ναό Θείας Αναλήψεως, ακολούθησε μια πομπή από πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία στην Πλατεία Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε και κατάθεση στεφάνων.
Η Διασωστική Ομάδα Πιερίας έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις και τίμησε τη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με την κατάθεση στεφάνου.