Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η νέα ιστοσελίδα του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Yπουργείου Παιδείας.


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κόβουν στην πράξη και το επίδομα θέρμανσης

http://www.airetos.gr

Κόβουν στην πράξη και το επίδομα θέρμανσης

Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε το τέλος της προκαταβολής του 25%, τη μείωση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, νέα αυστηρότερα εισοδηματικά και  ...

Η Ρένα Δούρου για το προσφυγικό, το ρόλο της Περιφέρειας Αττικής και το Τζαμί

Με την ομιλία της στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής η Ρενα Δούρου ζητάει νομοθετική ρύθμιση ώστε η Περιφέρεια της να αναλάβει το  ...

Κάγκελο τους άφησε ο Μουζάλας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Στη χθεσινή συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικήςπέρασε στα γρήγορα από ότι μάθαμε ο Αναπληρωτής. ...
[op12]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με παιδίατρο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.


Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για συνεργασία με έναν (1) ΠΕ ιατρό ειδικότητας  Παιδιατρικής 
 για ένα έτος με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών  για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Γ.Ν Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 182, παράγραφος 14 του Νόμου 4261/2014  (ΦΕΚ 107/5-5-2014/τεύχος .Α)
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3, του αρ. 34, του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).
2. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης
3. Την αριθ. 21η /26.8.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
4. Το αριθ. πρωτ. 28005/8.9.2015 έγγραφο της 3ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
5. Την αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.9526/16-10-2015 έγκριση του Υπουργείου Υγείας.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για μία (1) θέση
ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με το Νοσοκομείο.

Κριτήρια Επιλογής
1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
α Απαιτούμενα  προσόντα (για τη θέση)
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τη θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Πιερίας
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου,
β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1.Έλληνες πολίτες.
2.Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
3.Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5.Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη ΔΟ.Υ. ως επιτηδευματίες.
6.Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο
από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση
6ο χιλιόμετρο Κατερίνης-Αρωνά  Τ.Κ.  6Ο1 00 Κατερίνη, με την ένδειξη
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ»Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας
ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα   2.11.2015 μέχρι και Παρασκευή 6.11.2015
Ημερομηνία συνέντευξης Δευτέρα  9.11.2015. (ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα διαλέξεων)
Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με
συντελεστές:
70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα
10% εντοπιότητα
20% προσωπική συνέντευξη
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς
κατάταξης των υποψηφίων.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου
Κατερίνης.
Η ένταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη η οποία
αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών ημερών.


                                                                                           Ο Διοικητής του Νοσοκομείου


                                                                                                  ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 4 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΠΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τροπολογία που κατέθεσαν στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «για την Ενεργειακή Απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) κ.κ. Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Βασίλης Κεγκέρογλου, προτείνουν την κατάργηση του ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση και την κατάργηση της αύξησης του ΦΠΑ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Επισυνάπτεται το κείμενο της τροπολογίας:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 ρυθμίζεται το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από την κατάργηση της απαλλαγής των τυπικών υπηρεσιών άτυπης και τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, με τους πρόσφατους ν. 4334/2015 και 4336/2015. Με την προτεινόμενη κατάργηση, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπωςαντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2954/2001 (Α΄ 255)
Η ήδη συντελεσθείσα κατάργηση της ανωτέρω απαλλαγής υπολογίζεται με βεβαιότητα ότι θα έχει δυσβάστακτες συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο, η έκταση των οποίων είναι δυσχερές να προβλεφθεί εκ των προτέρων.Η ιδιωτική εκπαίδευση με τις δομές της, έχει σήμερα ένα σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στο όλο σύστημα εκπαίδευσης, καθώς προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους, και απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς και άλλους εργαζόμενους. Η επιχειρηθείσα υπαγωγή των υπηρεσιών της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε καθεστώς υποχρεωτικής καταβολής ΦΠΑ πλήττει σε αδικαιολόγητα επαχθή βαθμό ευρέα στρώματα του κοινωνικού συνόλου, με παιδιά που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ).
Εξ άλλου, τίθεται σοβαρό ζήτημα συμβατότητας των καταργούμενων διατάξεων με τα άρθρα 132 και 133 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ως προς τα όρια της διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών να εισάγουν εξαιρέσεις από την απαλλαγή ΦΠΑ για τους παρόχους εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένοι από την αρμόδια Αρχή. Και τούτο διότι, όπως έχει ήδη κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπ’ αριθ. C 319/2012 απόφαση, Minister Finansów κατά MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa, σκέψεις 31, 33, 35), η επιδίωξη εμπορικού σκοπού από ιδιωτικούς παρόχους εκπαίδευσης, δεν μπορεί να αποκλείει τη χορήγηση της απαλλαγής ΦΠΑ, εφόσον αυτοί επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς των λόγω οργανισμών δημοσίου δικαίου, οι οποίοι ρητώς εξαιρούνται του ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, με τις καταργούμενες διατάξεις τίθεται και ζήτημα άνισης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών των δύο αυτών κατηγοριών.
2. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των ατόμων της τρίτης ηλικίας, που αποτελούν μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες στη χώρα μας, καθώς και των οικογενειών τους που τους στηρίζουν οικονομικά από την απότομη επιβάρυνση τους κόστους διαβίωσης τους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων που επήλθε με την μεταφορά της συγκεκριμένης κατηγορίας υπηρεσιών στον αυξημένο συντελεστή ΦΠΑ. Με την προτεινόμενη διάταξη οι υπηρεσίες αυτές κατατάσσονται εκ νέου στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%).
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο …
«1. Καταργούνται, αφότου ίσχυσαν, η περίπτωση β της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015(Α΄ 94) και η παράγραφος β του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80).
2. Στο κεφάλαιο Β υπό τον τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παράρτηματος III του N. 2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται περίπτωση 4, ως εξής:
«4.Η παροχή υπηρεσιών από φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν καλύπτονται με το άρθρο 22».
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015.».
Οι προτείνοντες Βουλευτές:
Ιωάννης Μανιάτης
Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
Χριστοφιλοπούλου Εύη

Βασίλειος Κεγκέρογλου 

Τραγωδία δίχως τέλος στο Αιγαίο, δύο νέα ναυάγια σε Ρόδο και Κάλυμνο

Έρευνες για αγνοούμενους
Δεκαεπτά νεκροί είναι ο έως τώρα απολογισμός δυο νέων ναυαγίων με βάρκες προσφύγων στα νερά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης το φυλάκιο Καλολίμνου ενημέρωσε το Λιμενικό για ανατροπή ξύλινης λέμβου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλολίμνου και Καλύμνου. Ως αυτή την ώρα έχουν διασωθεί 138 πρόσφυγες, έχουν ανασυρθεί 14 σοροί, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοουμένων. Άλλοι τρεις νεκροί ανασύρθηκαν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου.  
Τραγωδία δίχως τέλος στο Αιγαίο, δύο νέα ναυάγια σε Ρόδο και Κάλυμνο
ΝΔ: Εντείνεται η εσωκομματική μάχη εν όψει των εκλογών
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα
Κίνα προειδοποιεί ΗΠΑ για πόλεμο «δι' ασήμαντον αφορμή» στην Σινική Θάλασσα
Να δώσει η ΕΕ άσυλο στον Σνόουντεν ζητά το Ευρωκοινοβούλιο
Νεκρός 18χρονος Αφροαμερικανός στη διάρκεια συμπλοκής με την αστυνομία
Την επόμενη εβδομάδα κρίνεται η εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ
Reuters: Συνολικές ανάγκες έως 14 δισ. ευρώ θα δείξουν τα stress tests
Βασική εθνική σύνταξη 384 ευρώ προτείνει ο Γ.Κατρούγκαλος
Πώς το ηλεκτροφόρο χέλι ανεβάζει το βολτάζ
Το πέος εφευρέθηκε μία φορά
Ιοί που σκοτώνουν τον καρκίνο φιλοδοξούν να γίνουν viral
Η ηλεκτρισμένη «Victoria» ανοίγει το 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ο Κουαρόν στο in.gr για το προσφυγικό: Η ψυχή μεγαλύτερη από τα τείχη
Πέθανε η αρχιμουσικός Λούλη Ψυχούλη
Βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα με 77-52
Στην Αθήνα ο Σκίμπε για να υπογράψει στην Εθνική
Κοντά στην απόκτηση του Σχορτσανίτη ο ΠΑΟΚ

Τζέιμς Μποντ: Πόσο κοστίζει να ζήσει κανείς όπως ο θρυλικός κατάσκοπος

Επικαιρότητα    
main Article Photo
Νέο «πακέτο» με προαπαιτούμενες δράσεις στη Βουλή Σειρά προαπαιτούμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση φορολογίας σε μικροζυθοποιίες και η νομοθετική επικύρωση της αύξησης της φορολογίας στο αγροτικό πετρέλαιο, περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
  Το προσφυγικό στο επίκεντρο της «Ώρας του Πρωθυπουργού»
Ν.Δ.: Πιέσεις για εσωκομματικό διάλογο
«Πρόθυμο για συμβιβασμό» το Ιράν στις συζητήσεις για τη Συρία
ΟΜΥΛΕ: Καταγγέλλει το ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΠ
Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά
 
 
  δείτε όλη την επικαιρότητα
 
 
Δείτε ακόμα...

placeholding Οικονομία & Αγορές arrow
BNP Paribas: Αύξηση 15% στα κέρδη γ' τριμήνου
Παράγωγα: Οι traders με πτώση κοντά στο -2% του 25άρη αισιοδόξησαν ελαφρά
Χ.Α.: Το δίλημμα των ΑΜΚ, μέσα σε πτωτικό φινάλε διεθνώς σε ένα ανοδικό μήνα
Νέο «πακέτο» με προαπαιτούμενες δράσεις στη Βουλή
ΟΜΥΛΕ: Καταγγέλλει το ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
placeholding Πολιτική arrow
Επισκόπηση Τύπου
Το προσφυγικό στο επίκεντρο της «Ώρας του Πρωθυπουργού»
Ν.Δ.: Πιέσεις για εσωκομματικό διάλογο
Επίτιμος διδάκτορας του Παν. Πειραιώς αναγορεύθηκε ο Στάινμαγερ
Διαμάχη της Λ. Αλεξίου με τον Ν. Παππά για διάταξη που αφορά το ΕΣΡ
placeholding Koινωνία arrow
Τι θα ισχύει για την εισαγωγή αποφοίτων Λυκείου προηγουμένων ετών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά
Οικονομικά βοηθήματα σε νεοεισαχθέντες φοιτητές από τον Αρχιεπίσκοπο
Σύσκεψη για το ρέμα Πικροδάφνης στην Περιφέρεια Αττικής
Απελευθερώνονται 640 στρ. στη Δραπετσώνα - Η ρύθμιση για τα πρώην Λιπάσματα
placeholding Κόσμος arrow
«Πρόθυμο για συμβιβασμό» το Ιράν στις συζητήσεις για τη Συρία
Για βομβαρδισμό νοσοκομείου από ρωσικά αεροσκάφη στη Συρία κάνουν λόγο οι ΗΠΑ
ΟΗΕ: Άστεγοι περίπου 100.000 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας
Reuters: Τουλάχιστον 2.070 οι νεκροί από το ποδοπάτημα στη Σαουδική Αραβία
Δανία: Στους δρόμους φοιτητές και μαθητές εναντίον της περικοπής των δαπανών στην παιδεία
placeholder Αθλητικά arrow
Euroleague: Όλα για το πρώτο «διπλό» στο Μιλάνο ο Ολυμπιακός
Τζόρτζεβιτς: Πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι κάναμε τον τελευταίο μήνα
Ιταλία: Έμεινε όρθια η Έμπολι στη Γένοβα
Βόλεϊ: Έχασε στην Ουγγαρία αλλά ελπίζει ο Ολυμπιακός
Euroleague: «Βόμβα» στην Κωνσταντινούπολη από την Τσεντεβίτα
placeholder Πολιτιστικά arrow
Γιάννης Μαρκόπουλος: «…πρέπει να αναζητήσουμε τι είναι εκείνα που μας ενώνουν…»
Έντεχνα «Παραλειπόμενα της “Επιχείρησης Κιμάς”»
Πέθανε η αρχιμουσικός Λούλη Ψυχούλη
Τζέιμς Μποντ: Πόσο κοστίζει να ζήσει κανείς όπως ο θρυλικός κατάσκοπος
Γεφύρι της Πλάκας: Λήψη μέτρων για την επίσπευση του έργου
placeholder Περιβάλλον arrow
Αίγυπτος: Νέα μέθοδος αφαλάτωσης με τη μισή ενέργεια
Ε.Ε.: Δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες, αλλά με υπερδιπλασιασμό του ορίου ασφαλείας
Οι σαύρες απειλούνται από την κλιματική αλλαγή
Περσικός Κόλπος: Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε θερμοκρασίες πάνω από τα ανθρώπινα όρια αντοχής
Σε κατακόρυφη πτώση ο πληθυσμός των αφρικανικών λιονταριών
placeholding Τεχνολογία arrow
Από την επιστημονική φαντασία στην πραγματικότητα: Ελκτική ακτίνα υπερήχων
Google: «Δαχτυλίδι» από αερόστατα παροχής Ίντερνετ γύρω από τη Γη
Διαστημικό σκουπίδι θα «βουτήξει» στον Ινδικό Ωκεανό τον Νοέμβριο
To Walmart πειραματίζεται με drones για παραδόσεις δεμάτων
Φυσικός συνδέει τη σκοτεινή ύλη με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων